Main
vrijdag
aug192011

Duurzaamheid en Sociale Innovatie

Werken aan duurzaamheid gaat om innovatieve oplossingen. Duurzaamheid is innovatief. Duurzaamheidsinnitiatieven die bijdragen tot een beter milieu en een betere samenleving moeten meer worden gestimuleerd. Duurzaamheid gaat niet alleen over technisch innovatieve oplossingen die goed zijn voor het milieu. Duurzaamheid gaat ook over het realiseren van een duurzame samenleving, van een duurzame bedrijfsvoering, duurzaam inkopen en op een duurzame manier omgaan met medewerkers. Duurzaamheid opnemen in het businessmodel is goed voor de reputatie, het imago van het bedrijf of instelling. Duurzaam Ondernemen is Maatschappelijk Verantwoord! (MVO).

Voor de integratie van duurzame oplossingen in de bedrijfsvoering is echter meer nodig dan het investeren in nieuwe duurzame technische innovaties. Integratie van duurzame oplossingen in de bedrijfsvoering vraagt om verandering van bestaande werkpatronen en attitude van zowel het management als ook de medewerkers. Houdt duurzaamheid in dat medewerkers nieuw werk er bij krijgen of vervalt het oude werk? Is (om)scholing nodig? Staan ze er achter? Is er draagvlak, consensus, beleving en misschien wel passie? Cruciaal om duurzaamheid daadwerkelijk handen en voeten te geven. Zonder verandering van bestaande normen en waarden wordt het duurzaamheidsdoel niet bereikt. Zonder fundamentele gedragsverandering worden duurzaamheidsinvesteringen veel later dan gepland terugverdiend.
Duurzaam ondernemen vraagt om een cultuurverandering. Met behulp van Sociale Innovatie wordt de cultuurverandering mogelijk gemaakt. Sociale innovatie is een vernieuwing van de wijze waarop het werk in ondernemingen is georganiseerd, en wel op een zodanige wijze dat zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van de arbeid daarmee gebaat zijn.” bron Wikipedia.

Betrek de medewerkers bij de plannen, bij het opstellen van een nieuw businessmodel of afdelingsplan waarin je duurzaamheid wil integreren. Gebruik het nieuwe businessmodel als kapstok voor het ontwikkelen van een nieuw procesmodel. Gebruik in beide gevallen de denkkracht en kennis van de medewerkers. Vraag per stap consensus.

Bron: Business Generation

Deze aanpak vergroot het leer- en acceptatieproces van de medewerkers. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan procesoptimalisatie. Medewerkers leren procesmatig denken en werken. Gegarandeerd dat de medewerkerstevredenheid wordt verhoogd en de arbeidsproductiviteit zal toenemen. Duurzaamheid wordt in het DNA van de organisatie opgenomen.
Sociale Innovatie biedt daarmee de kans om duurzaamheid “duurzaam” te implementeren in het organisatie DNA van de onderneming, zorginstelling of overheidsinstelling.

Links Sociale innovatie:

Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI)

Definitiekaart Sociale Innovatie

Argumentenkaart invoering Sociale Innovatie

Wikipedia

De kanteling – Dynamisch Organiseren

Essence - Paradigmaverandering

Innovatief Organiseren