Main
maandag
aug152011

Gelooft u in kansen?

Gelooft u in kansen? Sociale Innovatie biedt kansen om innovatieve oplossingen te vinden. Om ideeën samen met medewerkers vorm te geven en om te zetten naar resultaat. Sociale Innovatie staat voor dynamisch en innovatief organiseren, voor slimmer werken.

InnoEssence helpt organisaties bij het creatief sturen en regisseren van dit proces. Wij bedenken niet de oplossingen maar gaan er samen met u voor zitten. Door het stellen van slimme vragen stimuleren wij de denkkracht en eigen vakmanschap van het individu en het team.

'De mooiste resultaten ontstaan als mensen vanuit hun eigen kracht, vakkennis en verantwoordelijheid, lef en creativiteit te werk gaan.'

InnoEssence, Specialisten in Sociale Innovatie

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>