« De Procesbegeleider van InnoEssence | Main | De gemeente in transitie. Sociale Innovatie als succesfactor. »
dinsdag
mei202014

Trainingsprogramma voor bedrijven en instellingen in transitie

Team3.0 is een samenwerking van diverse gespecialiseerde trainers en coaches die de handen ineen hebben geslagen en een succesvol trainingsprogramma hebben ontwikkeld die je persoonlijke drijfveren in kaart brengt, je talent herontdekt, je leert omgaan met je draken, je leert doelen stellen en keuzes te maken, waarin je werkt aan je personal branding, je merk  "ik", inzizcht geeft in de social media en je helpt je eigen Business Plan You te maken, een persoonlijk plan voor het vinden van je droombaan.

Behalve dat het trainingsprpogramma geschikt is voor werkzoekenden is het ook uitermate geschikt voor werk naar werk en ziek naar werk trajectenen voor bedrijven en instellingen in transitie. Lees verder....

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>