« Oplossingsgericht vergaderen | Main | Trainingsprogramma voor bedrijven en instellingen in transitie »
dinsdag
aug182015

De Procesbegeleider van InnoEssence

De bindende en scheppende kracht achter een proces van verandering is de procesbegeleider. Hij of zij moet het spel, het veldwerk en de verbinding overzien en samenvoegen om aan de inhoud van het dynamisch organiseren vorm te geven. Elk van die elementen geeft natuurlijk aan de procesbegeleider vrijwel onbegrensde kansen om zijn creativiteit en zijn talenten uit te buiten en het effect te bereiken dat hij wenst.

De procesbegeleider van InnoEssence staat aan het stuurwiel van het sociale innovatieprogramma, is facilitator van het teamtraining- en coachingsprogramma of het business innovatie progamma en verbinder tussen systeem- en leefwereld. Lees verder.......

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: murat-gjoniku
    murat-gjoniku

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>