Main | De Procesbegeleider van InnoEssence »
vrijdag
sep182015

Oplossingsgericht vergaderen

“Voorzitter of teamleider zijn gaat verder dan alleen het voorzitten van een vergadering”.

Als voorzitter of teamleider heb je diverse rollen. Je bent inspirator en motivator en houdt de regie tijdens vergaderingen. Je kunt leiding geven en tegelijkertijd het team coachen. Van een voorzitter of teamleider wordt verwacht dat hij of zij het overzicht houdt. Niet alleen korte termijn denken maar ook rekening houden met de lange termijn. Wat betekent de beslissing van vandaag voor later? Oplossingsgericht denken, de problemen bezien vanuit verschillende invalshoeken en soms ook conflicten beslechten. Een voorzitter of teamleider is ook een “teambuilder”. De voorzitter/teamleider neemt initiatief, kan goed samenwerken en gaat voor het resultaat.

Voor wie? teamleiders, projectleiders, voorzitters, bestuurders, managers, ........

Meer weten? lees hier verder of neem geheel vrijblijvend conctact met ons op voor de mogelijkheden.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>