Main
dinsdag
dec082009

Paradigmaverandering bij de overheid

De overheid kent vele voorbeelden van verandertrajecten, verbetertrajecten, bezuinigingen, taakstellingen, fusies en samenwerkingsverbanden. Dat is logisch want onze maatschappij verandert snel. De burger wordt mondiger, informatie is snel beschikbaar en wordt nog sneller met elkaar gedeeld. De overheid is een afspiegeling van onze maatschappij en moet mee met die veranderingen om de burger op een eigentijdse manier te kunnen ondersteunen.

Bij zowel de rijks, provinciale als ook de gemeentelijke overheden zijn diverse verandertrajecten gestart die dit mogelijk moeten maken. Voorbeelden zijn o.a. “Vernieuwing Rijksdienst”, het streven van het Kabinet naar vermindering van de administratieve lastendruk, “Ambtenaar 2.0”, “de Andere Overheid en “Morgen begint Vandaag” van de e-provincies en “de gemeente heeft Antwoord” waarbij de nadruk ligt op de vorming van één front office voor de gehele overheid. Het succes van die veranderingen valt of staat met de inzet en motivatie van het management en de medewerkers.

Het creëren van een nieuwe organisatie waarbij de klant, de burger of de “stakeholder” centraal staat vraagt van management en medewerkers om op een andere wijze naar de toekomst te kijken. Deze paradigma verandering is essentieel voor het creëren van de nieuwe organisatie. Aan de medewerkers wordt eigenlijk gevraagd om de vertrouwde manier van werken op te geven en een pad te bewandelen waarvan nog niet helemaal vooraf duidelijk is waar dat pad eindigt.

Iedereen leert op zijn eigen wijze, vanuit zijn eigen wereldbeeld, referentiekader en denkpatronen.

Wil de nieuwe organisatie een succesvolle organisatie worden dan begint dat bij het creëren van een nieuw persoonlijk paradigma. Dus eerst volledige aandacht aan de mens in de organisatie. Wat zijn mijn waarden, mijn normen, mijn teleurstellingen en successen? Wat weet ik, wat doe ik, waar ga ik van uit?

Door deze waarden met elkaar te delen ontstaan er gemeenschappelijk waarden. Want er is immers herkenning en begrip over waar we allemaal mee worstelen. In een groep of team ontstaat een soort “gemeenschappelijkheid”. Dit is het kantelpunt voor de paradigmaverandering. Er gelden nieuwe teamwaarden en teamnormen. Wat willen we bereiken, welke koers zetten we uit, hoe pakken we dat aan? Hoe gaan we samen verder, met eigen en gedeelde verantwoordelijkheid en ‘afspraak is afspraak’.

Herkent u dit en staat U op de drempel van een verandering of fusie en zoekt de juiste weg naar het eindresultaat?

U vraagt zich af hoe u de medewerkers op deze reis mee krijgt?

Wij komen graag bij uw langs om dit met u te bespreken.

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: a
    Paradigmaverandering bij de overheid - Paradigmaverandering bij de overheid - InnoEssence

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>