Main
maandag
aug152011

Waarom we planten water geven?

Geeft u uw planten soms water? Of moeten uw planten bewijzen dat ze groeien vóór u ze water geeft? Nee, natuurlijk geeft u uw planten water om ze te láten groeien, om ze groeikansen te geven. In de harde werkelijkheid van vandaag moet je meestal eerst van alles bewijzen vóór je water krijgt.

Bovendien doet de sociale werkelijkheid vandaag zo onoordeelkundig aan onkruidbestrijding dat niet alleen het onkruid, maar ook de planten zelf er onder lijden. Het kan ook anders. Beloon initiatief zodat het door kan groeien.

Geef het ontluikende twijgje water en voeding zodat het een mooi plantje kan worden; vrijheid en ruimte voor nieuwe initiatieven, om te creëren, om te groeien.

#socialeinnovatie, #dynamischorganiseren, #slimmerwerken.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>